Wedstrijdreglement

Artikel 1 Definities

1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het evenement ‘De 7km van

       Martenshoek’ dat wordt georganiseerd door stichting De 7km van Martenshoek in

       samenwerking met WIMA.

1.2  Deelname aan het evenement geschiedt uitsluitend door natuurlijke personen die

        zich op de door de organisatie voorgeschreven wijze hebben ingeschreven voor

       deelname aan het evenement

1.3  Door de inschrijving verbindt de deelnemer zich aan de overeenkomst met de

        organisatie.

Artikel 2 Deelname

2.1  De deelnemer dient voor deelname het inschrijfformulier volledig en naar

        waarheid in te vullen.

2.2  De organisatie staat niet toe om de verkregen rechten bij inschrijving zonder

       schriftelijke goedkeuring of goedkeuring per e-mail over te dragen aan derden.

2.3  De organisatie van het evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden

       ( overmacht, art 6:75 BW) besluiten het evenement af te lassen.

2.4  Door het besluit van de organisatie om het evenement niet door te laten gaan

        ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de deelnemer

        gemaakte kosten in verband met het evenement.

2.5  Ongebruikte deelnamebewijzen worden niet gerestitueerd.

Artikel 3 Deelnemingsvoorwaarden

3.1  De deelnemer gaat akkoord met het feit dat na de inschrijving de bevestiging van de

        inschrijving per e-mail wordt ontvangen. Aan deze e-mail kan de deelnemer nog

        geen verdere rechten ontlenen.

3.2  De deelnemers krijgen het startnummer voorzien van de chip dit jaar thuis gestuurd.

Artikel 4 aansprakelijkheid

4.1  Deelnemers lopen het evenement op eigen risico en verantwoording. De organisatie

       kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, die de deelnemer als gevolg van

       deelname aan het evenement op loopt, tenzij deze schade direct is toe te rekenen

       aan de organisatie tegenover een onrechtmatige daad (o.d. art 6:162BW)

4.2  De deelnemer verklaart een redelijke gezondheid te hebben om aan de 7 km –loop

        te kunnen deelnemen

4.3  De deelnemer verklaart tevens verzekerd te zijn dan wel een verzekering te zullen

       afsluiten.

Artikel 5 Portretrecht

5.1  Deelnemers verlenen bij het aangaan van de overeenkomst met de organisatie

        toestemming aan de organisatie voor het gebruik van tijdens of rond het evenement

        gemaakte foto’s, beeldmateriaal en dergelijke voor commerciële

        doeleinden. Het betreft hier foto’s beeldmateriaal en dergelijke waar de deelnemer

        zichtbaar op is.

artikel 6 Bedrijfsgegevens

6.1  De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisatie

        opgenomen in een bestand. De deelnemer verleent door het aangaan van de

        overeenkomst toestemming aan de organisatie tot gebruik van de persoons-

        gegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer.

6.2  De deelnemers verlenen bij het aangaan van de overeenkomst toestemming aan

        de organisatie voor het publiceren van zijn/haar naam, woonplaats en

        wedstrijdresultaten via verschillende communicatie en/of media kanalen.

Artikel 7 Betalingsvoorwaarden

7.1  Door het voltooien van de inschrijving geeft de deelnemer de organisatie het recht

        middels een eenmalige incasso het inschrijfgeld van het opgegeven rekening-

        nummer af te schrijven.

Artikel 8   Covid 19 gevolgen

Als gevolg van alle corona maatregelen heeft de organisatie voor het jaar 2024  een extra artikel toegevoegd.

8.1 Mocht de Essity 7km van Martenshoek op 29 september 2024 onverhoopt vanwege Covid-19 toch niet door kunnen gaan, dan blijft de inschrijving geldig voor de eerstvolgende editie.

8.2   COVID-19 is een uiterst besmettelijk virus dat kan leiden tot ernstige ziekte en overlijden. Een inherent risico op blootstelling aan COVID-19 bestaat op elke openbare plaats waar mensen aanwezig zijn. Aanwezigheid op het Evenement is volledig vrijwillig en op eigen risico van de Deelnemer en houdt aanvaarding in van de risico’s met betrekking tot blootstelling aan COVID-19 en eveneens met betrekking tot blootstelling aan een andere besmettelijke ziekte, waaronder verstaan elke ziekte veroorzaakt door een infectieuze en/of giftige stof die optreedt door directe of indirecte overdracht van deze stof door een besmet persoon, dier of zaak. De Organisator is niet aansprakelijk ingeval van het oplopen van besmetting door COVID-19 of andere ziekte naar aanleiding van deelname aan of aanwezigheid op het Evenement.