Privacyverklaring

Wij hechten veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid en hiervoor gelden dan ook de volgende regels:

alleen die persoonsgegevens worden verzameld, die noodzakelijk zijn om onze dienstverlening en communicatie naar en de financiële c.q. wedstrijdadministratie van de deelnemer te onderhouden;

uw persoonsgegevens worden met inachtneming van de geldende privacywetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd;

alle overige gegevens die onze medewerkers onder ogen komen, worden strikt vertrouwelijk behandeld (documenten, e-mails etc).

Uitzonderingen zijn die gevallen waarbij de wet ons noodzaakt gegevens door te geven aan bevoegde autoriteiten.

Als deelnemer heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens. Deze gegevens sturen wij u uiterlijk twee weken na

uw verzoek om inzage toe. Op uw verzoek zullen wij uw gegevens aanpassen of verwijderen indien dit noodzakelijk is en

er geen wettelijke bepaling bestaat waarbij geëist wordt dat de gegevens moeten worden bewaard.

Wij maken met onze website geen gebruik van cookies.

De gegevens worden beheerd en verwerkt door "stichting de 7 kilometer van Martenshoek".